Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Je kunt hier de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van Onze Leerkracht downloaden.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.onzeleerkracht.nl (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. Informatie en communicatie

Onze Leerkracht B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

Onze Leerkracht B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Onze Leerkracht B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Onze Leerkracht B.V. garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Onze Leerkracht B.V. is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Onze Leerkracht B.V. of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Onze Leerkracht B.V., is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Onze Leerkracht B.V. geen zeggenschap. Onze Leerkracht B.V. accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: Bahialaan 602-A, 3065 WC Rotterdam, t: 010-202 49 73

Ondanks alle inspanningen kan Onze Leerkracht B.V. niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Onze Leerkracht B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Onze Leerkracht B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Onze Leerkracht B.V. voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Onze Leerkracht B.V. neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Onze Leerkracht B.V. houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.